REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki dokonywania zamówień, dostawy i reklamacji Towarów oferowanych na www.jemsushi.pl
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 3. Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę Jemsushi.pl Sp. z o.o., ul. Gubinowska 4/11, NIP 951 236 93 74, REGON 146778775.
 4. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną, składającą Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego
 5. Sklepie internetowym– rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.jemsushi.pl. Sprzedawca zapewnia dostarczanie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.
 7. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich i nieuwzględniającą kosztów przesyłki.
 8. Kosztach przesyłki – rozumie się przez to koszty ponoszone przez Klienta dla celów dostarczenia Towaru, zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.
 9. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 1. Zamówienia w sklepie należy składać poprzez wybór zamawianych towarów (ilość i rodzaj), wybrać sposób oraz adres dostawy, podać dane na jakie ma być wystawiona faktura i wybrać sposób płatność.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przy składaniu zamówienia
 3. Niekompletny formularz zamówienia nie zostanie przyjęty do realizacji.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby nieupoważnione.
 5. W przypadku błędnego wprowadzenia danych do formularza zamówienia, w celu ich korekty Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze Sprzedawcą, jednak nie później niż w terminie  1 dnia.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta i potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.
 7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminów realizacji dostaw towarów.
 9. Zamówione produkty dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia.
 10. Koszty dostawy określone są w następujący sposób:
 11. przy zakupach powyżej 200 zł koszt dostawy jest darmowy.

III. PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać płatności w jeden z następujących sposobów
 • Gotówką przy odbiorze Towaru
 • Przedpłatą za pomocą przelewu bankowego na numer rachunku bankowego Sprzedawcy 30 1020 1068 0000 1202 0271 3204.
 1. W przypadku przedpłaty przelewem na konto Sprzedawcy, realizacja zamówienia nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Do każdej transakcji wystawiany jest paragon.

IV. CENY, PROMOCJE, DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie Sklepu internetowego – zmiany cen Towarów, dodawanie nowych produktów lub usuwanie produktów niedostępnych, wprowadzania zmian w cenach produktów związanych z aktualnymi promocjami.
 3. Promocje dotyczą tylko niektórych towarów, o określonej liczbie, w określonym przedziale czasowym. Po upływie tego czasu lub po wyczerpaniu zapasów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny na wyższą. Realizacja zamówień obejmujących Towary promocyjne odbywa się zgodnie z kolejnością wpływu zamówień do sklepu na dany Towar, do momentu wyczerpania zapasów.
 4. Na stronie Sklepu internetowego produkty „niedostępne” będą oznaczane na bieżąco. Sprzedawca zastrzega możliwość „niedostępności” niektórych Towarów z uwagi na nagłe wyczerpanie zapasów lub złe warunki pogodowe. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego poinformowania klienta o  braku towaru i przesunięciu terminu dostawy o 14 dni.
 5. Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą nieznacznie różnić się w rzeczywistości. Przedmiotem zamówienia jest produkt opisany w opisie, pozostałe produkty widoczne w sesjach zdjęciowych nie wchodzą w skład zamówienia.

V. REKLAMACJE, ZWROTY I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: JemSushi.pl, ul. Zagłoby 16 C, 02-495 Warszawalub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@jemsushi.pl
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta w treści reklamacji adres.
 4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres JemSushi.pl, ul. Zagłoby 16 C, 02-495 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@jemsushi.pl
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta w treści reklamacji adres.
 6. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, na podstawie wystawionego rachunku, składając stosowne oświadczenie woli na piśmie w terminie dziesięciu dni. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć na adres: Jemsushi.pl, ul. Zagłoby 16C, 02-495 Warszawa
 7. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, w terminie 7 dni.
 9. W przypadku artykułów spożywczych, czyli produktów o krótkim terminie ważności, Klient nie ma prawa dokonania ich zwrotu.
 10. Wymiana towaru jest możliwa w przypadku towarów zepsutych lub uszkodzonych podczas dostawy. Jeśli w sklepie nie ma produktów na wymianę (np. wyczerpanie zapasów), Klientowi zostanie zaproponowany inny towar, zwrot pieniędzy lub dostawa nowego towaru w terminie do 14 dni.

 

VI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest firma Jemsushi.pl Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora danych za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy oraz w celu przesyłania newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może odmową realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (t.j. z dnia 15.10.2013r. Dz.U. z 2013r. poz. 1422 ze zm.).
 2. Spory powstałe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą rozwiązywane będą w miarę możliwości w sposób polubowny. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.11.2014r.